SOLFOX svetainės privatumo politika

1. Bendra informacija

1.1. Šioje privatumo politikoje nustatytos asmens duomenų, taip pat „slapukų“, gautų iš jūsų per svetainę www.solfox.eu, toliau – Svetainė, rinkimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklės.

2. Asmens duomenų administratorius

2.1. Svetainėje esančių asmens duomenų administratorius yra ecoABM Kamil Andruszkiewicz, kurios registruota buveinė adresu Gen.Stanisława Maczka 52 lok. 2, 15-691 Balstogė, NIP 5423364054, REGON 383607366, elektroninio pašto adresas: b2b@ecoabm.pl, telefono numeris: 500 795 745 – toliau – Administratorius.

3. Duomenų saugumas

3.1. Siekdami užtikrinti mums patikėtų duomenų saugumą, sukūrėme vidines procedūras ir rekomendacijas, kaip užkirsti kelią duomenų atskleidimui pašaliniams asmenims. Kontroliuojame jų veiklą ir nuolat tikriname, kaip jie atitinka atitinkamus teisės aktus – Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Elektroninių paslaugų teikimo įstatymą.

4. Asmens duomenys

4.1. Asmens duomenys tvarkomi Vartotojo išreikšto sutikimo pagrindu ir tais atvejais, kai įstatymai leidžia Administratoriui tvarkyti asmens duomenis įstatymų pagrindu arba siekiant įgyvendinti tarp šalių sudarytą sutartį.

5. Duomenų surinkimas

5.1. Svetainė atlieka informacijos apie vartotojus ir jų elgesį gavimo funkcijas šiais būdais:

 • per informaciją, savanoriškai įvestą į formas,
 • rinkdami slapukus.

5.2. Svetainėje renkama informacija, kurią vartotojas pateikia savanoriškai.
5.3. Formoje pateikti duomenys tvarkomi tam tikslui, kuris atsiranda dėl konkrečios formos funkcijos, pvz., siekiant apdoroti informacijos kontaktą
5.4. Svetainėje palikti asmens duomenys nebus parduodami ar neteikiami tretiesiems asmenims, vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatomis.

6. Duomenų rinkimo tikslas

6.1. Administratoriaus surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos, atsižvelgiant į dėl asmens duomenų tvarkymo ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Oficialusis leidinys EU L 119, p. 1), toliau – BDAR, taikomas: tikslai:

 • klientų užsakymų tvarkymas,
 • nagrinėti galimus reikalavimus ir atlyginti žalą,
 • vykdyti rinkodaros veiklą,
 • prekių ir paslaugų pardavimas,
 • susijusius su vykdoma ūkine veikla, įskaitant analizės ir statistikos rengimo tikslus,
 • atsakyti į laiškus ir prašymus bei atsakyti į vykstančius procesus,
 • vykdyti veiklą, susijusią su saugumo užtikrinimu,
 • archyvavimas,
 • vykdydamas administratoriaus teisinę pareigą.

7. Kliento teisės

7.1. Klientas turi teisę:

 • prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis,
 • duomenų ištaisymas,
 • prašyti papildyti neišsamius asmens duomenis, be kita ko, pateikti papildomą pareiškimą,
 • duomenų ištrynimas arba tvarkymo apribojimas,
 • nesutikti su tolesniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu,
 • perduoti savo asmens duomenis,
 • bet kada atšaukti savo sutikimą; sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

8. Slapukų politika

8.1. Administratoriaus naudojami „slapukai“ yra saugūs Kliento įrenginiams. Ypač tokiu būdu neįmanoma patekti į Klientų įrenginius virusų ar kitos nepageidaujamos programinės įrangos ar kenkėjiškų programų. Šie failai leidžia identifikuoti Kliento naudojamą programinę įrangą ir individualiai pritaikyti Svetainę kiekvienam Klientui. „Slapukuose“ paprastai nurodomas domeno, iš kurio jie kilę, pavadinimas, jų saugojimo įrenginyje laikas ir priskirta reikšmė.
8.2. Klientas gali savarankiškai ir bet kada pakeisti „slapukų“ nustatymus, nurodydamas jų saugojimo ir „slapukų“ prieigos prie Kliento įrenginio sąlygas. Ankstesniame sakinyje nurodytų nustatymų pakeitimus Klientas gali atlikti naudodamasis interneto naršyklės nustatymais arba paslaugų konfigūracija.

9. Svetainės privatumo apsaugos politikos pakeitimai

9.1. Pasiliekame teisę keisti svetainės privatumo politiką, kuriai įtakos gali turėti interneto technologijų plėtra, galimi asmens duomenų apsaugos įstatymo pakeitimai ir mūsų svetainės plėtra. Apie bet kokius pakeitimus informuosime matomai ir suprantamai.

PLN Lenkijos zlotas
EUR Euras